Tuesday, 12 December 2006

Application formSa By._________________________________

Ako’y si______________________________________________

taong tubo sa bayang ng ____________________________huku-

man ng _________________________________ang katandaan ko

ay___ taon, ang hanap-buhay______________________________

_______________________ang kalagayan_____________________

at nanahanan sa _________________________________________

daan ng___________________________________________________


Sa aking pagkabatid ng boong kagalingan ng mga nilalayon at mga aral, na inilalathala ng KATIPUNAN ng mga A.N.B., ninais ng loob ko ang makisanib dito. Sa bagay na ito’y aking ipinamamanhik ng boong pitagan, na marapating tangapin at mapakibilang na isa sa mga anak ng Katipunan: at tuloy nangangakong tutupad at paiilalim sa mga aral at mga Kautusang sinusunod ditto.


______________________________ika_______ng buan ng______

___________ng taong 189

Nakabayad na ng
ukol sa pagpasuk
Ang Taga ingat ng yaman


[Source: Archivo General Militar de Madrid: Caja 5393, leg.5.3].

No comments: