Sunday, 10 December 2006

OathK. K. K.

N. M. A. N. B

-----()-----

BY


Aking ipinahahayag na sa kadahilanan ng pagkapasuk ko sa K. K. K. NG MGA A. N. B. ay naghandog ako ng isang mahalagang panunumpa sa ngalan ng Bayang tinubuan, at sa harap ng isang kagalanggalang na kapulungan nitong katipunan, na gugugulin ang lahat ng maigugugol at lahat ng minamahal ko sa buhay, sa pagtatanggol ng kanyang banal na Kadahilanan, hanggang sa abuting magdiwang, sukdulang ikalagot ng hininga. Sa bagay na ito, isinusumpa ko ring lubos na tutupad at susunod sa kanyang Patnugutan at mga Kautusan.

Sa katunayan nito, aking itinala ang aking pangalan ng tunay na dugong tumatakas sa aking mga ugat sa Pahayag na ito.


Ika.................araw ng buwan

ng ....................................ng taong 189
Tinaglay ko ang pamagat na


[Source: Photograph of original document in Adrian E. Cristobal, The Tragedy of the Revolution (Makati City: Studio 5 Publishing Inc., 1997) p.48.]

No comments: